In het familierecht staan grote persoonlijke belangen op het spel. Dat vergt van een advocaat dat hij zijn cliënt juridisch adviseert en vergt tegelijkertijd van de mens achter de advocaat dat hij oog heeft voor de emoties die met de soms zeer intense familiegeschillen gepaard gaan. Een begeleiding op maat is daarbij van groot belang. Dat geldt in nog verhoogde mate in internationale familiegeschillen, omdat de klant zich -vaak noodgedwongen- moet begeven op onbekend terrein. De familierechtadvocaten binnen Bressers Law, zich bewust van al deze complicerende factoren, zijn berekend op deze taak.

Internationaal familierecht is een in omvang sterk groeiende discipline. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat binnen de EU jaarlijks ongeveer 1800 kinderen door een van hun ouders worden achtergehouden in of meegenomen naar een ander land. Aangezien veel van deze kinderontvoeringen plaatsvinden naar of vanuit Spanje, is Bressers Law regelmatig betrokken bij deze zaken. Cliënten profiteren van de grote know how op dit rechtsgebied die het kantoor in de loop der jaren heeft opgebouwd.

Ook andere familiegeschillen zoals internationale echtscheidingen nemen in aantal toe. Globalisering en in het bijzonder de low cost luchtvaart hebben daarbij een grote rol gespeeld. Landsgrenzen vervagen, maar cultuurverschillen blijven bestaan. Het internationale huwelijk is en blijft dan ook een riskante onderneming.

Op al deze gebieden van familierechtelijke aard is Bressers Law in staat juridische dienstverlening van hoge kwaliteit te bieden. Ook op dit rechtsgebied geldt: maatwerk in uw eigen taal.

Afwikkeling nalatenschappen

Bressers Law heeft daarnaast veel know how in huis op het gebied van het internationale erfrecht. Bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen kunnen zich oneindig veel complicerende factoren voordoen. Het team van Bressers Law is daarop berekend en levert de klant, die vaak geen idee heeft waar te beginnen, advies en begeleiding op maat. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de achtergrond van de erfrechtelijke situatie in het thuisland van de erfgenamen, zodat deze beter kunnen inschatten ´waar zij staan´ in erfrechtelijk en fiscaal opzicht.

WERKGEBIEDEN

Familierecht

 • Echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed
 • Advies voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking met aandacht voor de internationaal privaatrechtelijke aspecten.
 • Internationale incasso van onderhoudsverplichtingen
 • Kwesties inzake toewijzing eenhoofdig gezag en wijziging woonplaats bij minderjarigen
 • Ouderschapsplan.
 • Procedures inzake het recht van erkenning van ouderschap
 • Internationale bezoek en omgangsregelingen
 • Procedures gericht op het aanpassing van convenanten
 • Advies omtrent de financiële gevolgen van echtscheiding
 • Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke uitspraken op het gebied van familiebetrekkingen en onderhoudsverplichtingen
 • Internationale kinderontvoering
 • Procedures inzake handelingsonbekwaamheid en bewind
 • Procedure strekkende tot nietigverklaring huwelijk
 • Onderhandse (echtscheidings)convenanten
 • Advies inzake huwelijkse voorwaarden
 • Vereffening huwelijksvermogens na echtscheiding
 • (Advies inzake) tenaamstelling onroerend goed na echtscheiding

Erfrecht | Nalatenschappen


 • Juridisch advies inzake erfrecht en internationale nalatenschappen
 • Afwikkeling van nalatenschappen met internationle aspecten
 • Begeleiding bij en advies inzake het opstellen van testamenten
 • Advies inzake de toepassing van de EU Erfrechtverordening
 • Procedures strekkende tot erkenning en invordering van legitieme en erfrechtelijke aanspraken
 • Het in rechte aanvechten van testamenten en verklaringen van erfrecht
 • Het beheren van nalatenschappen
 • Optreden als executeurtestamentair en vertegenwoordiger van erfgenamen en legatarissen
 • Het doen van aangiften erfbelasting en schenkingsrechten
 • Internationale planning met het oog op erfbelastingen.