Het arbeidsrecht is voor de ondernemer een onvermijdelijk rechtsgebied. Tegelijkertijd is het voor hem een onmisbaar instrument bij het besturen van zijn onderneming en bij het uitstippelen van het beleid. Dit alles maakt dat ondernemingen met grote regelmatig zijn aangewezen op een arbeidsrechtadvocaat. Dit geldt temeer in een internationale context waarin vaak buiten de eigen landsgrenzen business wordt ontwikkeld zonder al te veel kennis van de arbeidsrechtelijke infrastructuur van het land in kwestie.

Bressers Law voorziet al sinds haar oprichting in 2007 in de groeiende behoefte aan arbeidsrechtelijk advies in de internationale praktijk. Daarnaast worden niet alleen ondernemers bijgestaan maar ook regelmatig werknemers, expats en ZZP´ers. Velen van hen komen door overplaatsing vanuit hun land van herkomst in aanraking met onbekende wetten en gebruiken. In die situaties is rechtsbijstand onontbeerlijk. Dit geldt temeer omdat het arbeidsrecht bij uitstek een rechtsgebied is waarop rechtssystemen veel van elkaar verschillen.

Soms zijn die verschillen dermate groot - zoals wanneer het ontslagrecht van Spanje en Nederland met elkaar worden vergeleken - dat een totaal andere denkwijze is vereist om juridisch enige voet aan de grond te krijgen in den vreemde.

WERKGEBIEDEN

 • Advies inzake arbeidsrecht en kwesties op het gebied van de sociale zekerheid
 • Het bieden van oplossingen bij internationale verplaatsing van personeel
 • Expatriate contraten
 • Agentuur en distributieovereenkomsten
 • Advies en procedures inzake onrechtmatige concurrentie
 • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagprocedures
 • Berekening van en fiscaal advies bij ontslagvergoedingen
 • Advies inzake collectieve arbeidsovereenkomst
 • Advies inzake collectieve ontslagen in Spanje

Personeel- en loonadministratie:

 • Verzorgen van salarisstroken
 • In en uitschrijvingen bij Spaanse uitvoeringsinstantie sociale zekerheid
 • In en uitschrijvingen bij Spaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Due Diligence in het arbeidsrecht

 • Overzicht werknemers en arbeidsovereenkomsten
 • Afdrachten sociale zekerheid
 • Controle en analyse loonstroken laatste jaar
 • Certificado de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y Hacienda
 • Toepasselijke CAO
 • Naleving Arbowetgeving
 • Onderzoek inzake eventuele verborgen arbeidsovereenkomsten
 • Onderzoek rechtspositie hoger leidinggevend personeel, bestuurders / Raad van Bestuur
 • Arbeidsovereenkomst voor leidinggevend personeel (´alta dirección”).
 • Concurrentie en relatiebedingen
 • Geheimhoudingsbedingen
 • Toepasselijkheid Sociale Zekerheid en verschuldigdheid afdracht premies
 • Loonstructuur en salariselementen
 • Analyse dubbele rechtspositie werknemer/bestuurder

Ontslagrecht

 • Advies en vertegenwoordiging bij het CMAC (Centrum voor Mediation, Arbitrage en Verzoening).
 • Advies en vertegenwoordiging in en buiten rechte.
 • Advies inzake sancties en sanctiebeleid werknemers
 • Begeleiding en advies bij het verlenen van ontslag.
 • Collectieve ontslagen

Sociale Zekerheid


 • Advies op het gebied van Spaanse sociale zekerheid, mede in EU verband
 • Belangenbehartiging in relatie tot de Spaanse sociale zekerheidsinstanties (wwaanspraken, pensioneringen, ontslagfonds FOGASA, uitkeringen in verband met pensioen, wezen en weduwenpensioen).