Ter naleving van art. 10 van de Spaanse Wet "Ley 34/2002, de 11 de juli de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico" (LSSI+CE), diene de navolgende kennisgeving:

De rechthebbende op de website www.bresserslaw.com is:

Statutaire naam Bressers Advocaten S.L.P.
BTW-nummer B20933453
Statutaire zetel Gran de Gracia 1, 2º3ª
Telefoon hoofdkantoor 0034 934813636

Email;

info@bresserslaw.com
Handelsregister Barcelona

Industriële en Intellectuele Eigendom

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bressers Advocaten S.L.P. is het verboden de inhoud van de website of delen daarvan te reproduceren, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken. Overtreding van dit verbod levert een schending op van de wetgeving op het gebied van industriële en intellectuele eigendom.

Ook zijn alle handelsnamen, ontwerpen, inhoud, merken, beelden en alle overige onderscheidende kenmerken op deze website bij wet beschermd. De gebruiker van de website dient te allen tijde deze rechten te eerbiedigen en zal in geen geval enige aanspraak kunnen verkrijgen in relatie tot die rechten.

 

Inhoud en links

Bressers Advocaten S.L.P. erkent geen aansprakelijkheid voor een onjuist gebruik van de inhoud van haar website aangezien het gaat om de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die daarvan gebruik maakt.

De website is met zorg samengesteld. Bressers Advocaten S.L.P. staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. Bressers Advocaten S.L.P. kan de inhoud van de website bovendien op elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor privé gebruik van de gebruiker. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico. Bressers Advocaten S.L.P. is niet aansprakelijk voor schade die is onstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

De informatie die aan u via deze website ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Bressers Advocaten S.L.P. niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is zij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

 

Privacy / Bescherming persoonsgegevens

Bressers Advocaten S.L.P. staat ervoor in dat vertrouwelijk zal worden omgegaan met persoonsgegevens die via de website of op een andere wijze aan haar ter beschikking worden gesteld. Met deze informatie wordt omgegaan in overeenstemming met het bepaalde in de Spaanse wet ´Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal´ (verder: LOPD) en de overige Spaanse regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie kan ons PRIVACYBELEID worden geraadpleegd.