In overeenstemming met het bepaalde in de Spaanse wet "LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal" en bijbehorende reglementen en uitvoeringswetten, informeert Bressers Advocaten S.L.P. de bezoekers van haar website www.bresserslaw.com dat alle informatie die via de website tot haar komt wordt opgeslagen in een bestand met vertrouwelijke persoonsgegevens, eigendom van Bressers Advocaten S.L.P.

Het ontvangen en opslaan van de persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor het gebruik waarvoor de gegevens bedoeld zijn. De bezoeker van de website dient de als verplicht gemarkeerde vakjes in te vullen om het formulier via de website te kunnen insturen. De afzender van het formulier staat ervoor in dat de ingevulde gegevens juist en actueel zijn. De persoonsgegevens worden door het kantoor ontvangen via de website en/of via email.

De via het contactformulier verstrekte informatie dient ertoe ons in staat te stellen te antwoorden op de door de bezoeker ingezonden vraagstelling. De bezoeker die het formulier invult en toestuurt of die zich per email met Bressers Law in verbinding stelt, geeft daarmee automatisch toestemming aan Bressers Law om hem of haar informatie toe te sturen omtrent aanbiedingen of juridische informatie in de vorm van bijvoorbeeld een Nieuwsbrief. De bezoeker kan echter te kennen geven daarop geen prijs te stellen door een email te sturen aan info@bresserslaw.com.

Bressers Law heeft alle door de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorgeschreven maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen ten aanzien van de wijze van opslag en behandeling van persoonsgegevens, en toegang tot die gegevens door niet-geautoriseerde derden te voorkomen.

De informatie wordt met uiterste vertrouwelijkheid behandeld zoals van onze beroepsgroep mag worden verwacht en overeenkomstig de gedragsregels die in de advocatuur van toepassing zijn.

Alle verzonden informatie wordt gearchiveerd in onze gegevensbestanden tenzij de gebruiker uitdrukkelijk om verwijdering van die informatie vraagt. De betreffende persoon of diens vertegenwoordiger kan gebruik maken van de rechten die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden erkend en in het bijzonder het recht op inzage, rectificatie of annulering van zijn of haar gegevens en bezwaar door middel van een aangetekend schrijven – waarin de naam en achternaam van de gebruiker, adres voor betekeningsdoeleinden wordt vermeld alsmede een fotokopie van zijn identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort en het concrete verzoek wordt bijgevoegd - gericht aan Bressers Advocaten S.L.P., Gran de Gracia 1, 2º3ª, 08012 Barcelona (Spanje).

Bressers Advocaten S.L.P. verklaart het bepaalde in de Wet Persoonsgegevens strikt te zullen naleven. Met het oog daarop informeert het kantoor u over haar beleid inzake de omgang met persoonsgegevens, zodat u kunt bepalen of u uw persoonsgegevens aan Bressers Advocaten S.L.P. ter beschikking wenst te stellen.

Het doel van de bestanden met persoonsgegevens die door Bressers Advocaten S.L.P. worden beheerd is het (optimaal) kunnen verrichten van de gevraagde diensten en het kunnen toesturen aan de gebruiker van de door hem of haar opgevraagde informatie.

Het niet verstrekken van deze gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens kan ertoe leiden dat Bressers Advocaten S.L.P. niet de door de gebruiker verzochte diensten kan leveren of de verzochte informatie kan verstrekken.

Om uw persoongegevens te kunnen opnemen in de bestanden van Bressers Advocaten S.L.P. is uw instemming nodig, die u kunt geven door te klikken op "Stuur gegevens" onder het kopje Privacybeleid.

Voor het geval in het kader van de dienstverlening door Bressers Advocaten S.L.P. persoonsgegevens van derden met een persoonlijk karakter worden verstrekt, garandeert de gebruiker toestemming te hebben voor het gebruiken en het aan derden verstrekken van die informatie en de betrokkene van het ter beschikking stellen ervan aan derden op de hoogte heeft gebracht, waarbij geldt dat de gebruiker als enige verantwoordelijk en aansprakelijk is in geval van de eventuele niet nakoming van deze verplichtingen.

Bressers Advocaten S.L.P. ziet toe op het te allen tijde op peil houden van het beschermingsniveau van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, in overeenstemming met het "Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados y no automatizados que contengan datos de carácter personal", en zet alle tot haar beschikking staande technische hulpmiddelen in om verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang tot en diefstal van de door u aan Bressers Advocaten S.L.P. ter beschikking gestelde persoongegevens te voorkomen, zulks onverminderd het aan internet inherente risico van hacking.

Bressers Advocaten S.L.P. behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar privacybeleid aan te passen aan wetswijzigingen, jurisprudentieontwikkelingen en/of de interpretaties daarvan of instructies afkomstig van het Spaanse Bureau voor Persoonsgegevens. In voorkomend geval zal Bressers Advocaten S.L.P. de wijzigingen vooraf aankondigen op haar website en daarbij exact aangeven om welke wijzigingen het gaat en de reden ervan, waarbij ook voor zover nodig om instemming van de gebruiker zal worden gevraagd.

Er wordt op gewezen dat de Disclaimer en de Algemene Voorwaarden van het kantoor aanvullingen kunnen bevatten op het hier weergegeven privacybeleid.