De sectie Intellectuele Eigendom ("IE") biedt alle diensten op dit rechtsgebied, al gaat een bijzondere aandacht uit naar procedures bij het in Spanje (Alicante) gevestigde Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Bressers Law beschikt over een team van in IE-recht gespecialiseerde advocaten die zich inzetten voor het behartigen van uw belangen en het effectueren van uw aanspraken op alle IE-gebieden: patenten, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen, beeldrecht en portretrecht. Het merendeel van de cliënten van Bressers Law hebben belangen in Spanje maar zijn elders in de Europese Unie of zelfs daarbuiten gevestigd. De gevoerde rechtszaken dienen dan ook meestal belangen in meerdere landen tegelijk.

WERKGEBIEDEN

  • Advies inzake intellectuele eigendomsrechten
  • Advies en begeleiding bij de registratie van IErechten
  • Advies en begeleiding inzake nietregistreerbare rechten (copyright, knowhow en technologie).
  • Civiele en administratieve procedures bij het Spaanse en EU merkenbureau
  • Civiele procedures bij de rechtbank Alicante inzake IErechten in EUverband
  • Belangenbehartiging bij het Spaanse merkenbureau (OEPM), het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de World Intellectual Property Organization (OMPI).
  • Advies bij het ontwikkelen van beschermingsbeleid
  • Advies aan producenten en artiesten gericht op het beschermen van hun IErechten.
  • Procedures ter bestrijding van piraterij en (ander) ongeoorloofd gebruik van IErechten.
  • Licentiecontracten