Met het oog op onder meer de naleving van de Verordening op de Advocatuur, zoals vastgesteld door het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten bij besluit van 4 december 2014 en van kracht per 1 januari 2015 ("Verordening op de Advocatuur"), wordt op het volgende gewezen:

BRESSERS LAW

Advocatenkantoor Bressers Law is de handelsnaam van de Spaanse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bressers Advocaten S.L.P. (Spaans BTW- en identiteitsnummer ESB20933453), gevestigd te (08012) Barcelona aan het adres Gran de Gracia 1, 2º 3ª, ingeschreven in het handelsregister aldaar onder sectie 8, blad 360090. Alle aandeelhouders van Bressers Advocaten S.L.P. zijn advocaten, ingeschreven bij de Spaanse en/of Nederlandse Orde van Advocaten.

DE ADVOCATEN VAN BRESSERS LAW

Behoudens voor zover anders vermeld geldt voor alle op de website genoemde personen behorende tot het team van Bressers Law dat zij advocaat zijn. Daaronder wordt verstaan de titel van advocaat in het land in kwestie zoals blijkt uit de op de website vermelde (verkorte) c.v.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Indien en voor zover dit onverhoopt niet duidelijk met de cliënt zou zijn afgesproken, geldt dat de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en Bressers Law wordt aangegaan met Bressers Advocaten S.L.P. wanneer de zaak betrekking heeft op Spaans of Nederlands recht en/of wanneer de zaak zich afspeelt in Spanje of Nederland. Voor zover de zaak betrekking heeft op een ander land, en met name wanneer in dat land gerechtelijke procedures (moeten) worden gevoerd, wordt de overeenkomst van opdracht aangegaan met een lokale vennootschap althans een advocatenkantoor in dat land, al dan niet handelend onder de naam "Bressers Law [Land]", tenzij in voorkomend geval nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen. In dat geval zal ook de facturatie geschieden door dat lokale kantoor.

Ter voorkoming van een onjuiste, misleidende en/of onvolledige voorstelling van zaken zal aan de cliënt in voorkomend geval steeds worden meegedeeld wat de samenwerking behelst, met wie de cliënt de overeenkomst aangaat en wie hij kan aanspreken in verband met eventuele klachten naar aanleiding van de behandeling van de zaak.

In beginsel zal in het kader van iedere opdracht worden aangegeven welke advocaten van het kantoor bij de behandeling van de zaak zullen worden betrokken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen ook andere advocaten bij de behandeling van de zaak worden betrokken, mits de belangen van de cliënt daardoor niet in het geding komen.

BEHANDELING VAN DE ZAAK BIJ VERHINDERING ADVOCAAT

In de vervanging of waarneming van de behandelend advocaat wegens zijn of haar afwezigheid of verhindering is te allen tijde binnen het kantoor voorzien.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De advocaten van Bressers Law zijn voor beroepsaansprakelijkheid individueel en overeenkomstig de wettelijke verplichting daartoe verzekerd in het land waar zij als advocaat zijn ingeschreven. Daarnaast beschikt Bressers Law (Bressers Advocaten S.L.P.) over een kantoorverzekering. De aansprakelijkheid van de advocaten en het kantoor is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

INSCHRIJVINGEN MR M.H. BRESSERS

Mr M.H. Bressers is als Nederlands advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. (+31) (0) 70 335 35 35 en de Haagse Orde aldaar, en als Spaans advocaat bij de Orde van Advocaten, C/Mallorca 283 (+34 93 496 1880) te Barcelona onder nummer 32092.

DERDENGELDENREKENING

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4 lid 2 onder f van de Verordening op de Advocatuur, wordt erop gewezen dat Mr Bressers geen stichting derdengelden ter beschikking heeft en hij om die reden in zijn hoedanigheid van Nederlands advocaat geen derdengelden kan ontvangen als bedoeld in de genoemde verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten..

KANTOORKLACHTENREGELING BRESSERS LAW

Bressers Law beschikt over een klachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 tweede lid van de Verordening op de Advocatuur. Als uitgangspunt van de klachtbehandeling geldt dat wanneer een cliënt een klacht heeft, deze klacht allereerst intern, dat wil zeggen door het kantoor van de betrokken advocaat, wordt behandeld door een klachtenfunctionaris. In geval van eenmanskantoren mag dit de advocaat zelf zijn. De initiële klachtbehandeling is gericht op het zoeken naar een oplossing voor de klacht die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Wanneer de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid, wordt in de kantoorklachtenregeling aangegeven aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;  

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Bressers Law en de cliënt, aangegaan op of na 1 januari 2015. 2. Bressers Law draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.  

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.  

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 2. Bressers Law heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door de cliënt worden voorgelegd aan de rechtbank die overeenkomstig de algemene voorwaarden van Bressers Law bevoegd is.  

Artikel 5 Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr M.H. Bressers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Ook wanneer de klacht betrekking heeft op Mr Bressers zelf, zal deze optreden als klachtenfunctionaris zolang Mr Bressers de enige Nederlandse advocaat is, zulks overeenkomstig de regeling voor eenmanskantoren. 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.  

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.  

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.  

Artikel 8 Klachtregistratie


1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.