Nederland Overweegt Oprichting Internationale Engelstalige Rechtbank

Bressers Law Uncategorized

21/1/2016

Nederland overweegt een speciale rechtbank in het leven te roepen voor internationale commerciële geschillen. Deze Netherlands Commercial Court (“NCC”), waar de voertaal Engels zal zijn, zou worden gevestigd in Amsterdam, in twee instanties (rechtbank en gerechtshof).

De NCC zal zich specialiseren in de behandeling van grote handelsgeschillen tussen bedrijven. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke geschillen tussen bedrijven en niet om publiekrechtelijke geschillen. Het zal onder andere gaan om geschillen tussen Nederlandse bedrijven onderling en tussen Nederlandse bedrijven en – al dan niet in Nederland gevestigde – buitenlandse bedrijven, die gebruik willen maken van de goede gerechtelijke voorzieningen in Nederland. Dergelijke geschillen worden nu veelal in het gehele land door de reguliere gerechten behandeld of worden beslecht door middel van arbitrage. Specialisatie biedt voordelen voor de betreffende bedrijven die rechters met veel ervaring krijgen en voor de gerechten, omdat dit soort geschillen vanwege hun tijdrovende karakter een grote belasting vormen voor de gerechten en de behandeling van reguliere zaken kunnen ophouden, aldus de Minister van Veiligheid en Justitie.

 

In een brief van november 2015 naar aanleiding van bezwaren die vanuit de juridische wereld zijn geuit op het voornemen tot instelling van het NCC in relatie tot marktwerking, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een toelichting gegeven bij het voornemen tot oprichting van de NCC:

“Grote handelsgeschillen horen bij de Nederlandse, op internationale handel gebaseerde economie. Deze geschillen krijgen een steeds internationaler karakter, Nederlandse bedrijven worden in toenemende mate internationaal actief en hebben meer dan voorheen buitenlandse werknemers. Hierdoor worden de geschillen complexer en neemt de behoefte aan rechtspraak in het Engels toe.

Om dergelijke geschillen goed en snel te kunnen beslechten is de juiste kennis en ervaring nodig. De Nederlandse rechtspraak beschikt over rechters met dergelijke kennis en ervaring. Binnen de NCC kan deze expertise verder worden uitgebouwd. Het pragmatische en efficiënte Nederlands burgerlijk procesrecht biedt daarbij mogelijkheden om de procedure optimaal in te richten voor deze geschillen.

Het is niet de bedoeling dat de kosten die de NCC maakt voor de behandeling van deze zaken ten laste komen van de middelen van de Rechtspraak. Andere zaken mogen niet lijden onder de NCC; in tegendeel: de overige civiele zaken moeten juist profiteren van de NCC, doordat de behandeling van deze en andere zaken gescheiden wordt. Van de betreffende bedrijven mag verwacht worden dat zij de kosten dragen, zeker omdat deze gering zijn in verhouding tot de

advocaatkosten. Er wordt gedacht aan financiering, waarbij de rechter de mogelijkheid heeft de proceskosten te matigen, wanneer bedrijven deze kosten aantoonbaar niet kunnen dragen. Hierdoor is de NCC ook aantrekkelijk voor kleine (startende) bedrijven, bijvoorbeeld als deze contracten sluiten met internationale ondernemingen.

De NCC is, mede gezien de ontwikkeling van vergelijkbare commercial courts in andere landen, een aanwinst voor de Nederlandse handelsinfrastructuur. Met de oprichting van de NCC is een economisch belang gemoeid voor Nederland. De NCC zal kunnen bijdragen aan lagere kosten voor Nederlandse bedrijven die dan minder vaak gedwongen worden in andere, vooral dure Angelsaksische, landen te procederen, aan snellere economische processen als gevolg van kortere doorlooptijden, aan een grotere omzet van de hoogwaardige Nederlandse advocatuur. Tenslotte zal de NCC meer in het algemeen kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Om bovenstaande redenen staan wij positief tegenover de gedachte de NCC mogelijk te maken (…)”.

Het kabinet komt medio 2016 met een wetsvoorstel dat het gebruik van de Engelse taal en de wijze van financiering regelt.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar