Haags Forumkeuzeverdrag In Werking Getreden

Bressers Law Uncategorized

12/1/2016

Binnen de Europese Unie kunnen vonnissen ten uitvoer worden gelegd krachtens de verschillende door Brussel afgekondigde verordeningen, die de lidstaten rechtstreeks binden. Voor uitspraken van buiten de EU was dat tot nu toe een probleem omdat er geen verdrag bestond voor de erkenning en tenuitvoerlegging van die niet-Europese rechterlijke uitspraken.

Het is daarom voor de internationale rechtspraktijk groot en goed nieuws dat op 1 oktober 2015 het Haags Forumkeuzeverdrag (HFV) in werking is getreden als gevolg van de ratificatie op 11 juni 2015 door de Europese Unie. Het HFV geldt op dit moment voor Mexico en voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) met uitzondering van Denemarken. De verwachting is dat Singapore het verdrag binnenkort ook zal ratificeren. Ondertekenaar VS, maar ook landen die het verdrag niet hebben ondertekend zoals Australië en Hongkong, overwegen de mogelijkheid van ratificatie waardoor het ook rechtstreeks voor die landen zal gelden. Met de ratificatie door de EU is ook de kans dat de VS zal ratificeren groter geworden.

 

De bedoeling van het HFV was een wereldwijde tegenhanger van de EEX verordening in het leven te roepen. Uiteindelijk bleek die doelstelling niet haalbaar en waren de onderhandelingen gericht op de totstandbrenging van een verdrag betreffende de voor de handelspraktijk relevante exclusieve forumkeuze.

Het HFV heeft betrekking op commerciële overeenkomsten. De naam van het verdrag is enigszins misleidend, want het ziet wel degelijk ook op de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van het gerecht dat partijen bij overeenkomst hebben aangewezen. Het HFV is vergelijkbaar met het Arbitrageverdrag van New York van 1958. Het is te hopen dat dit verdrag uiteindelijk ook wereldwijde werking zal hebben zoals bij het Newyorkse verdrag het geval is.

Het HFV is van toepassing in internationale situaties, op exclusieve forumkeuzebedingen die zijn gemaakt in burgerlijke of handelszaken, tussen partijen die zakelijk handelen. Met andere woorden: het moet gaan om een exclusieve forumkeuze in een internationaal commercieel contract. Het HFV sluit verschillende overeenkomsten en rechtsverhoudingen expliciet van het toepassingsbereik uit, waaronder die betrekking hebben op consumenten, alimentatie, onrechtmatige daad en arbeidsovereenkomst.

Voor de toepassing van het verdrag is van belang of exclusief gekozen is voor een gerecht van een staat die partij is bij het verdrag. Of één of meer van de betrokken partijen ook gevestigd is in een verdragsluitende staat, speelt bij de toepassing van het verdrag geen rol.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar