Catalunya Banc Veroordeeld Tot Schadevergoeding Wegens Omstreden Preferente Aandelen

Bressers Law Uncategorized

14/3/2016

Schadevergoeding voor gedupeerde beleggers Catalunya Banc

Eerste veroordeling van het Tribunal Supremo tot terugbetaling aan klanten van hun volledige inleg

Een tweetal klanten van Catalunya Banc, toen nog Caixa Catalunya geheten, kopen in 2010 bij deze bank een aantal financiële produkten waarvoor zij in totaal 122.647 euro inlegden. Het gaat onder andere om preferente aandelen (“participaciones preferentes”) en achtergestelde leningen (“deudas subordenadas”).

In juli 2013 worden de produkten omgezet in aandelen in Catalunya Banc, waarna een gedwongen verkoop aan het Deposito Garantiefonds volgt. Dit ter uitvoering van een beslissing van het Fonds voor de Ordelijke Herstructurering van de Banken (FOHB). Het FOHB is een bankbailout en reconstructieprogramma dat in juni 2009 op initiatief van de regering van Zapatero is opgezet.

De verkoop aan het fonds is de facto gedwongen omdat het enige alternatief dat de aandeelhouders wordt geboden nog minder aantrekkelijk is: blijven zitten met waardeloze aandelen. De aandelen van Catalunya Caixa worden niet op de beurs verhandeld.

 

Voor de klanten van Catalunya Banc betekent het dat zij gemiddeld een derde van hun inleg in rook zien opgaan. Bij de preferente aandelen gaat het zelfs om 66%.

Een tweetal klanten eist vergoeding van deze schade met het argument dat zij niet goed zijn ingelicht zijn over de aard en risico´s van deze produkten. Zij dagvaarden Catalunya Banc voor de rechtbank Zaragoza. De rechtbank wijst de vordering toe, maar de bank gaat in hoger beroep en op 8 oktober 2013 stelt het gerechtshof Zaragova de bank alsnog in het gelijk.

Het hof overweegt dat deze klanten wisten wat zij kochten. Het hof kent daarbij veel gewicht toe aan een ter zitting afgelegde verklaring van een medewerkster van de bank. Zij verklaart dat de klanten naar behoren waren geïnformeerd over de produkten en de aard en de risico´s ervan kenden, en wijst erop dat deze klanten al vanaf het jaar 2000 ´een eindeloze hoeveelheid´ financiële produkten bij de bank hadden gekocht waaronder ook preferente aandelen en achtergestelde leningen. Opmerkelijk is dat deze medewerkster als neutrale getuige wordt opgeroepen, maar uiteindelijk ter zitting haar verklaring aflegt als partij-getuige. Toch hecht het hof doorslaggevende betekenis aan haar woorden.

De klanten stellen beroep in cassatie in bij het Tribunal Supremo. Met succes. De cassatierechter vernietigt de uitspraak van het hof en veroordeelt de bank alsnog tot restitutie van de inleg van 122.647 euro, te verminderen met de door deze klanten destijds ontvangen rendementen.

Het Tribunal Supremo vindt niet dat de verklaring van de bankmedewerkster buiten beschouwing moet blijven, maar overweegt dat niet is komen vast te staan dat de bank voldaan heeft aan haar informatieplicht bij ingewikkelde risicovolle produkten. Deze informatieplicht vloeit voort uit de EU richtlijn “Mifid” (“Markets in Financial Instruments Directive”). De richtlijn is in de Europese Unie op 1 november 2007 in werking getreden en kent als doelstelling onder andere het beschermen van beleggers en het bewaken van de integriteit van de financiële markten.

De richtlijn is in Spanje geïmplementeerd, waardoor ook op grond van Spaanse wetgeving op banken de plicht rust haar klanten “duidelijk, correct, exact en afdoende” in te lichten over de financiële produkten. Voor wat betreft de produkten die na 2007 zijn aangekocht gaat het om artikel 79 bis van de Ley de Mercado de Valores. Het belang van naleving van deze zorgplicht van de bank klemt temeer wanneer het gaat om produkten die door hun benaming misleidend kunnen zijn. Zo is er weinig ´preferent´ aan preferente aandelen.

Het Tribunal Sumpremo heeft in zijn uitspraak geen opzettelijke misleiding door de bank aangenomen. Toch is het niet uit te sluiten dat dat in andere zaken zal gebeuren. De Spaanse radiozender Cadena Ser berichtte in 2014 de hand te hebben gelegd op interne emails van de bank, waaruit blijkt dat leiddinggevenden van Catalunya Banc in de regio´s Asturië en Galicië hun verkoopdirecteuren opdroegen de preferente aandelen en achtergestelde leningen te verkopen als produkten met een vaste termijn van drie maanden, terwijl het in werkelijkheid ging om een investering zonder einddatum.

De uitspraak van het Tribunaal Supremo betekent de eerste definitieve veroordeling van Catalunya Banc S.A. voor het bij haar klanten in de maag splitsen van deze omstreden financiële produkten. De precedentwerking van de uitspraak is groot, aangezien de produkten aan veel klanten zijn verkocht. De Spaanse financiële toezichthouder CNMV schat het totale aantal gedupeerden van alle (spaar)banken bij elkaar op 700.000. Veel van deze claims zullen nu door lagere Spaanse rechters automatisch moeten worden toegewezen, zij het dat de banken in alle zaken de mogelijkheid blijft houden om te bewijzen dat in een concreet geval aan de zware informatieplicht is voldaan.

Native speakers

Native speakers

Cabinet international ayant plus de 10 ans d’expérience

Internationaal advocatenkantoor met meer dan 10 jaar ervaring

Structure solide et multidisciplinaire

Solide en multidisciplinaire organisatie

Plus de 300 clients internationaux chaque année

Meer dan 300 internationale cliënten per jaar